Servizos

Tradución

De inglés, francés, portugués e catalán a galego e español (e entre estas dúas linguas).

Corrección

De contido, cotexo de traducións, de estilo, ortotipográfica e de probas en galego e español.

Edición

Asesoramento lingüístico, redacción, adaptación e edición de textos en galego e español.